new version
authorTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Mon, 12 Nov 2018 23:50:36 +0000 (00:50 +0100)
committerTobias Girstmair <t@thi3nkpad.lan>
Mon, 12 Nov 2018 23:50:36 +0000 (00:50 +0100)
foo.c

diff --git a/foo.c b/foo.c
index 77e9f6532be3b1a9b04660cd962868a677a90b39..06ff396e4838d7e6f9ad853555554167eaf8da66 100644 (file)
--- a/foo.c
+++ b/foo.c
@@ -49,7 +49,13 @@ int main(void) {
 
                //voice 2:
                MOV     (x, s)
 
                //voice 2:
                MOV     (x, s)
-               t = n ^ (i2<<3 | i1>>5);
+               #define tmp o
+               MOV     (o, i2)
+               LSL     (o)
+               LSL     (o)
+               LSL     (o)
+               #undef tmp
+               t = n ^ (o | i1>>5);
                LDI     (o, 10)
                RCALL   g();
                ADD     (acc, t)
                LDI     (o, 10)
                RCALL   g();
                ADD     (acc, t)
Imprint / Impressum